Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm:

hoat_dong_hop_tac_va_tiep_nhan_tai_tro.pdf