I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm thu nhận thông tin khách quan về các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, giúp Nhà trường có căn cứ để điều chỉnh trong công tác quản lý, tuyển sinh, đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội.

- Kết nối với các đối tác, doanh nghiệp, tranh thủ tối đa sự đóng góp, ủng hộ về tinh thần, vật chất nhằm giúp đỡ, hỗ trợ sinh viên và góp phần xây dựng, phát triển Nhà trường.

- Phục vụ cho các hoạt động đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường và các hoạt động liên quan khác.

- Hình thức điều tra, khảo sát phong phú, đa dạng; thu nhận kết quả chính xác, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến phản hồi, đóng góp, xây dựng của doanh nghiệp, đối tác.

II. NỘI DUNG

1. Lấy ý kiến của đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động về nội dung, chương trình, cách thức, phương thức đào tạo, yêu cầu về chuẩn đầu ra cũng như tầm nhìn, sứ mệnh của Nhà trường.

2. Khảo sát về nhu cầu tuyển dụng, khả năng tiếp nhận sinh viên tham quan, trải nghiệm, thực tập chuyên môn và nhu cầu, tiềm năng hợp tác của doanh nghiệp với Nhà trường.

3. Khảo sát, thu thập ý kiến đánh giá của doanh nghiệp, nhà tuyển dụng về chất lượng và khả năng thích ứng của nguồn nhân lực do Nhà trường đào tạo và những ý kiến đóng góp cho Trường về các vấn đề liên quan.

4. Lập danh bạ, kết nối doanh nghiệp, nhà tuyển dụng nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ về trí tuệ, tinh thần, vật chất, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường.

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC KHẢO SÁT VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng, số lượng khảo sát

Dự kiến khảo sát 100 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Nghệ An, vùng phụ cận và một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong cả nước.

2. Hình thức khảo sát

- Liên hệ, kết nối và làm việc trực tiếp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng để tiến hành khảo sát và tiếp nhận các ý kiến phản hồi.

- Kết hợp các hình thức khác như gọi điện, gửi đường link qua email, zalo.

3. Thời gian thực hiện

- Từ ngày 11/3 - 20/3/2024: Lên kế hoạch, lập danh sách doanh nghiệp, lập mẫu phiếu, lập phương án khảo sát phù hợp.

- Từ ngày 21/3 - 15/4/2024: Tiến hành điều tra, khảo sát doanh nghiệp.

- Từ ngày 16/4 - 29/4/2024: Tổng hợp, báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng Nhà trường.

III. KINH PHÍ

Thực hiện theo dự toán được Hiệu trưởng phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình, văn bản, mẫu phiếu, dự toán trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thông tin, dữ liệu và chủ trì tổ chức khảo sát theo kế hoạch.

- Tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả và lưu trữ lâu dài dữ liệu khảo sát; cung cấp dữ liệu; tham mưu cho Nhà trường cải tiến hoạt động phù hợp nhu cầu xã hội.

- Tổng hợp, kết nối với các đơn vị liên quan để có ý kiến tham mưu cho Nhà trường thông qua đợt khảo sát.

2. Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Phối hợp và hỗ trợ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp triển khai khảo sát theo đúng quy trình đảm bảo chất lượng và đạt được mục tiêu đề ra.

3. Các đơn vị đào tạo

- Tiếp nhận kết quả khảo sát, trên cơ sở ý kiến phản hồi, góp ý của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, phân tích, làm căn cứ để tham mưu cho Nhà trường điều chỉnh nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, chuẩn đầu ra, tài liệu, phương tiện giảng dạy cho phù hợp và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

- Cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyển sinh, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên; phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác giữa Nhà trường với cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Cấp kinh phí tổ chức chương trình sau khi được Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt; Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán.

Trên đây là kế hoạch khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp, nhà tuyển dụng năm 2024, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trong toàn trường chủ động phối hợp triển khai và hoàn thành kế hoạch theo quy định./.

20240328_ke_hoach_khao_sat.pdf