I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm thu nhận thông tin khách quan về các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, giúp Nhà trường có căn cứ để điều chỉnh trong công tác quản lý, tuyển sinh, đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội.

- Kết nối với các đối tác, doanh nghiệp, tranh thủ tối đa sự đóng góp, ủng hộ về tinh thần, vật chất nhằm giúp đỡ, hỗ trợ sinh viên và góp phần xây dựng, phát triển Nhà trường.

- Phục vụ cho các hoạt động đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường và các hoạt động liên quan khác.

- Hình thức điều tra, khảo sát phong phú, đa dạng; thu nhận kết quả chính xác, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến phản hồi, đóng góp, xây dựng của doanh nghiệp, đối tác.

II. NỘI DUNG

1. Lấy ý kiến của đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động về nội dung, chương trình, cách thức, phương thức đào tạo, yêu cầu về chuẩn đầu ra cũng như tầm nhìn, sứ mệnh của Nhà trường.

2. Khảo sát về nhu cầu tuyển dụng, khả năng tiếp nhận sinh viên tham quan, trải nghiệm, thực tập chuyên môn và nhu cầu, tiềm năng hợp tác của doanh nghiệp với Nhà trường.

3. Khảo sát, thu thập ý kiến đánh giá của doanh nghiệp, nhà tuyển dụng về chất lượng và khả năng thích ứng của nguồn nhân lực do Nhà trường đào tạo và những ý kiến đóng góp cho Trường về các vấn đề liên quan.

4. Lập danh bạ, kết nối doanh nghiệp, nhà tuyển dụng nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ về trí tuệ, tinh thần, vật chất, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường.

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC KHẢO SÁT VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng khảo sát

Các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, dự kiến 70 doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An, vùng phụ cận và một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong cả nước.

2. Hình thức khảo sát

- Liên hệ, kết nối và làm việc trực tiếp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng để tiến hành khảo sát và tiếp nhận các ý kiến phản hồi.

- Kết hợp các hình thức khác như gọi điện, gửi đường link qua email, zalo.

3. Thời gian thực hiện

- Từ ngày 15/3 - 20/3/2023: Lên kế hoạch, lập danh sách doanh nghiệp, lập mẫu phiếu, lập phương án khảo sát phù hợp.

- Từ ngày 21/3 - 20/4/2023: Tiến hành điều tra, khảo sát doanh nghiệp.

- Từ ngày 21/4 - 27/4/2023: Tổng hợp, báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng Nhà trường.

ke_hoach_khao_sat_lay_y_kien_doanh_nghiep_2023.pdf