Thành phần tham gia dự kiến: Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý KKT Đông Nam và các Sở, ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề, các trường THPT; Các Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN, các nhà đầu tư, Doanh nghiệp.

Thời gian dự kiến Ngày 26/9/2022 nhưng tạm hoãn do ảnh hưởng của cơn bão số 4.