1. Đối tượng, điều kiện xét cấp học bổng

1.1. Đối tượng:

- Sinh viên Trường Đại học Vinh đang học tập trung tại Cơ sở II thuộc các đối tượng con người có công với cách mạng, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện;

- Sinh viên Nhà trường có hộ khẩu tại tỉnh Điện Biên.

1.2. Việc xét chọn được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của Nhà tài trợ như sau:

- Sinh viên Nhà trường có hộ khẩu tại tỉnh Điện Biên.

- Sinh viên thuộc gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn;

- Sinh viên gặp rủi ro đột xuất do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, thảm họa môi trường…; Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Sinh viên là người khuyết tật thuộc hộ nghèo và cận nghèo; Sinh viên thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số hoặc sống ở vùng đặc biệt khó khăn;

- Các đối tượng Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khác.

1.3. Điều kiện xét cấp học bổng:

- Trước và trong kỳ xét học bổng sinh viên phải đăng ký đủ số tín chỉ trong học kỳ (trường hợp ít số tín chỉ hơn phải có lý do chính đáng).

- Xếp loại rèn luyện đạt từ khá trở lên.

- Trong năm 2024 chưa nhận học bổng tài trợ nào từ 2 triệu đồng trở lên.

- Không vi phạm pháp luật; không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

2. Số suất và mức học bổng

2.1. Số suất học bổng: 20 suất, phân khai cho các đơn vị như sau:

TT

Khoa/Viện/Trường trực thuộc

Số suất

Ghi chú

1

Viện Kỹ thuật Công nghệ

05

Các ngành học tại CSII

2

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

04

 

3

Khoa Giáo dục Thể chất

03

 

4

Khoa Giáo dục Quốc phòng

03

 

5

Trường Kinh tế

02

Sinh viên tỉnh Điện Biên

6

Trường KHXH&NV

03

Sinh viên tỉnh Điện Biên

Tổng cộng

20

 

2.2. Mức học bổng: 1.000.000 đồng/suất; tổng giá trị học bổng: 20 triệu đồng; kinh phí do Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An tài trợ.

3. Hồ sơ xét cấp học bổng

- Tờ khai của sinh viên (theo mẫu);

- Bản sao các giấy tờ xác minh hoàn cảnh theo quy định;

- Biên bản họp xét kèm theo danh sách sinh viên được đề nghị trao học bổng có xác nhận của lãnh đạo đơn vị. Danh sách sinh viên được xếp theo thứ tự ưu tiên theo đối tượng và gồm các cột: TT, họ và tên, ngày sinh, lớp, đối tượng/hoàn cảnh, quê quán (tỉnh), điện thoại liên hệ. 

4. Thời gian, địa điểm

- Nộp hồ sơ: Các đơn vị nộp hồ sơ trước 15h00’ ngày 6/5/2024 (thứ Hai) tại Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp (chuyên viên Hồ Thị Dung, điện thoại: 0948.521266, email: hodung86dhv@gmail.com).

- Trao học bổng: Dự kiến tổ chức từ 14h00’ ngày 07/5/2024 (thứ Ba) tại Hội trường Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh (trong chương tình “Ký ức Điện Biên Phủ”).