1. Nội dung

- Phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế;

- Trao đổi về cơ hội, thách thức và thực trạng xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay và các xu hướng của thế giới;

- Thảo luận các nội dung liên quan.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: 01 buổi, từ 8h00’, ngày 06/10/2018 (sáng thứ Bảy).

- Địa điểm: Hội trường A Trường Đại học Vinh.

3. Đối tượng, số lượng tham dự

- Đại biểu: Cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên quan tâm đến chương trình.

- Sinh viên điều động:

TT

Đơn vị

Số lượng

Ưu tiên

1.

Khoa Kinh tế

150 SV

 

2.

Khoa Luật

150 SV

Luật Kinh tế

3.

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

50 SV

Ngôn ngữ Anh

4.

Viện KHXH&NV

50 SV

Du lịch

5.

Viện Kỹ thuật và Công nghệ

50 SV

 

6.

Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường

50 SV

 

4. Phân công thực hiện

4.1. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp:

- Là đầu mối liên hệ, kết nối với Sở Công thương Nghệ An và các diễn giả phối hợp xây dựng và tổ chức chương trình.

- Lập kế hoạch, chương trình chi tiết; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan truyền thông và điều động sinh viên tham gia; chuẩn bị các cơ sở vật chất, các ấn phẩm truyền thông, phối hợp điều hành chương trình; mời các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin về hoạt động nêu trên.

- Báo cáo Nhà trường sau khi hoàn thành chương trình.

4.2. Phòng Quản trị và Đầu tư:

- Chuẩn bị Hội trường A, hệ thống âm thanh, ánh sáng cho các hoạt động.

- Phối hợp làm tốt công tác vệ sinh trước và sau chương trình.

4.3. Các viện, khoa và các đơn vị liên quan:

- Tuyên truyền để sinh viên được biết và đăng ký tham gia.

- Chịu trách nhiệm lựa chọn, điều động sinh viên tham gia chương trình; lập và gửi danh sách về Trường (danh sách được lập trên excel, gồm các cột: họ và tên, ngày sinh, lớp, quê quán), gửi qua Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp trước 10h00’ ngày 05/10/2018 (thứ Sáu), bản mềm danh sách gửi qua email: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn.

- Phân công cán bộ điều động, quản lý sinh viên trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

4.4. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các liên chi đoàn, liên chi hội sinh viên

- Phối hợp tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên được biết và đăng ký tham gia.

- Cử cán bộ tham dự chương trình.

Mọi thông tin đề nghị trực tiếp liên hệ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, điện thoại: 0238.3733666 hoặc 0868504678 (chuyên viên Nguyễn Ngọc Quyến).

Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

cong_van_trien_khai.pdf