1. Các viện, khoa, trường THPT Chuyên

1.1. Báo cáo Nhà trường về tình hình, kết quả hoạt động của Ban liên lạc cựu HSSV trực thuộc từ khi thành lập đến nay và lập kế hoạch hoạt động của Ban liên lạc cựu HSSV năm học 2020 - 2021.

1.2. Xem xét kiện toàn Ban liên lạc (nếu có) để phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo Ban liên lạc cựu HSSV thuộc đơn vị mình quản lý hoạt động hiệu quả, có chất lượng, có những đóng góp và hỗ trợ thiết thực cho Nhà trường và các đối tượng người học đang học tập tại trường.

1.3. Thống kê danh sách cựu HSSV thành đạt, tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác để Nhà trường có các hoạt động tôn vinh.

1.4. Thông tin và quán triệt đến toàn thể HSSV, đặc biệt là HSSV cuối khóa về mô hình Ban liên lạc cựu HSSV để các em biết và tham gia vào các hoạt động, các diễn đàn cựu HSSV; Hướng dẫn HSSV thường xuyên theo dõi thông tin trên website, fanpage, các nhóm facebook cựu HSSV thuộc nhà trường; cập nhật, cung cấp thông tin và tình hình việc làm của cá nhân sau tốt nghiệp.

2. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

2.1. Tham mưu cho Nhà trường ban hành quyết định kiện toàn Ban liên lạc cựu HSSV Trường Đại học Vinh trên cơ sở đề xuất, giới thiệu của các khoa, viện, trường trực thuộc nhằm lựa chọn được những thành viên phù hợp để triển khai có hiệu quả các hoạt động của Ban liên lạc cựu HSSV các cấp.

2.2. Xây dựng, cập nhật dữ liệu cựu HSSV Trường Đại học Vinh theo các khóa học, ngành học.

2.3. Phối hợp với các khoa, viện, trường trực thuộc và các Ban liên lạc cựu HSSV tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối cựu HSSV nhằm có những hỗ trợ thiết thực cho HSSV đang học tập tại trường.

2.4. Cập nhật thông tin tuyển dụng, các chương trình hỗ trợ cựu sinh viên qua website, facebook, email để cựu HSSV được biết và đăng ký tham gia các hoạt động.

2.5. Cập nhật các thông tin, hoạt động của Ban liên lạc cựu HSSV, các thông tin, hình ảnh về cựu HSSV thành đạt, tiêu biểu lên website Nhà trường và các diễn đàn phù hợp khác.

2.6. Tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp năm 2019; hướng dẫn cựu HSSV cập nhật thông tin lên phần mềm “Khảo sát sinh viên tốt nghiệp” trên website trường.

3. Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên

3.1. Tuyên truyền sâu rộng trong HSSV về việc thành lập và hoạt động của các BLL cựu HSSV; quán triệt HSSV cập nhật thông tin sau tốt nghiệp vào trang cá nhân, phần mềm khảo sát sinh viên trên website nhằm giúp Nhà trường nắm bắt thông tin việc làm và kết nối cựu HSSV.

3.2. Xây dựng và hoàn thiện khu vực vinh danh cựu HSSV thành đạt, tiêu biểu của Trường Đại học Vinh tại Nhà Truyền thống của Trường.

4. Trung tâm Công nghệ thông tin

Chủ trì thiết kế và phối hợp triển khai phần mềm quản lý cựu người học để cựu HSSV chủ động cập nhật, bổ sung các thông tin cá nhân sau khi tốt nghiệp như: tình hình việc làm, các ý kiến hiến kế, góp ý. Lưu trữ thông tin HSSV lâu dài nhằm phục vụ việc liên hệ, kết nối cựu HSSV khi cần thiết.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung nêu trên và báo cáo cho Nhà trường qua đơn vị đầu mối là Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp (trực tiếp Chuyên viên Phạm Thị Quỳnh Như, điện thoại: 0949.785557) trước 16h00’ ngày 15/10/2020, file mềm gửi về địa chỉ email: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn.