Nội dung cụ thể ở file đính kèm:

cong van gui cac doi tac da trien khai dao tao.doc