I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giới thiệu, quảng bá về Nhà trường, các đơn vị đào tạo đến tân sinh viên;

- Tổ chức các sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn, tạo động lực, hình thành thái độ học tập, rèn luyện tốt để tân sinh viên bước vào khóa học;

- Tăng cường sự kết nối, hiểu biết giữa các đơn vị trong Trường với tân sinh viên.

2. Yêu cầu: Các hoạt động được tổ chức an toàn, vui tươi, có ý nghĩa, có điểm nhấn, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Chi tiết xemở fileđính kèm:

20230919_ke_hoach.pdf