1. Đối tượng

- Là công dân Việt Nam.

- Là HV xuất sắc đang học hoặc mới trúng tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh thuộc các chuyên ngành liên quan đến Sinh học, Bảo tồn thiên nhiên, Đa dạng sinh học, Sinh thái học, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Khoa học Trái đất và Môi trường hoặc các chuyên ngành khác phục vụ mục tiêu bảo tồn và/hoặc phát triển bền vững.

2. Quy trình xét duyệt và cấp học bổng

- Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển và được chuyển đến Ban Điều hành Quỹ học bổng Nagao theo quy định.

- Hội đồng xét duyệt Học bổng Nagao sẽ tổ chức họp đánh giá hồ sơ, lựa chọn các ứng viên có thành tích học tập và đề cương nghiên cứu xuất sắc nhất để xem xét cấp học bổng.

- Học bổng sẽ được cấp làm 2 đợt trong 2 năm (năm học 2023 - 2024 và năm học 2024 - 2025). Sau năm thứ nhất được cấp học bổng, HV có trách nhiệm báo cáo kết quả học tập và tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu theo yêu cầu. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét duyệt Học bổng Nagao sẽ đánh giá kết quả học tập và tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu của HV để xem xét, quyết định cấp tiếp học bổng lần thứ 2 (2024 - 2025) cho HV.

- HV chỉ nhận được học bổng lần 2 sau khi nộp đầy đủ báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu theo đề cương nghiên cứu với chất lượng đảm bảo và được Hội đồng xét duyệt Học bổng Nagao thông qua.

3. Hồ sơ dự xét

-  Đơn xin cấp học bổng (01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng Việt) theo mẫu số 01 được đăng tải trên website: http://www.cres.edu.vn.

- Đề cương nghiên cứu (bằng tiếng Việt): Các ứng viên tham khảo bản Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu (Mẫu số 2) được đăng tải trên website: http://www.cres.edu.vn.

Lưu ý: Hội đồng xét duyệt Học bổng Nagao chỉ xét duyệt các Hồ sơ có đầy đủ thành phần của Hồ sơ theo yêu cầu.

4. Tổ chức thực hiện

- Các đơn vị liên quan thông báo cho HV đáp ứng các yêu cầu nêu trên được biết và nộp hồ sơ tham gia dự xét; tập hợp, xác nhận hồ sơ và lập danh sách gửi về Trường (qua Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp) trước 16h00’ ngày 10 tháng 10 năm 2023.

- Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên sơ tuyển hồ sơ, báo cáo Ban Giám hiệu Nhà trường và chuyển những hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tiêu chí về Ban điều hành Quỹ Học bổng Nagao.

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Chuyên viên Hồ Thị Dung, Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, điện thoại: 0238.3733666, 0973.336.775, email: hotrosinhvien@vinhuni.du.vn.