Nhóm 1: Sinh viên nhận hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước giao nhiệm vụ thông qua Bộ Giáo dục:

- Quyền lợi: Miễn học phí; Nhận hỗ trợ sinh hoạt phí.

- Nghĩa vụ: Cam kết làm việc trong ngành giáo dục trong thời gian ít nhất 8 năm (02 lần thời gian đào tạo); Bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt nếu không công tác trong ngành giáo dục sau 02 năm kể từ ngày tốt nghiệp; Chậm bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt theo quy định sẽ phải chịu chi phí lãi suất tối đa của ngân hàng.

- Số sinh viên được hưởng chính sách theo nhóm này được xác định theo nguồn ngân sách của Nhà nước cấp về cho Nhà trường.

Nhóm 2: Sinh viên nhận hỗ trợ từ số chỉ tiêu đặt hàng của các địa phương:

- Quyền lợi: Miễn học phí; Nhận hỗ trợ sinh hoạt phí

- Nghĩa vụ: Cam kết làm việc trong ngành giáo dục trong thời gian ít nhất 8 năm (02 lần thời gian đào tạo); Bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt nếu không công tác trong ngành giáo dục sau 02 năm kể từ ngày tốt nghiệp; Chậm bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt theo quy định sẽ phải chịu chi phí lãi suất tối đa của ngân hàng; Chịu sự phân công công tác của đơn vị đặt hàng hoặc đầu thầu.

- Sinh viên thuộc nhóm này sẽ nhận kinh phí hỗ trợ từ các địa phương đặt hàng. Trong thời gian qua, thực hiện theo hướng dẫn của bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đã gửi công văn tới các địa phương về việc đặt hàng đào tạo giáo viên, tuy nhiên hiện vẫn chưa có địa phương nào đề xuất đặt hàng.

Nhóm 3: Sinh viên đào tạo theo nguyện vọng cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp

- Quyền lợi: Sau tốt nghiệp được tự do lựa chọn việc làm theo nhu cầu; Không bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ của người hưởng chính sách của Nhà nước.

- Nghĩa vụ: Đóng tiền học phí theo quy định.

Trên cơ sở nội dung Nghị định 116/NĐ – CP của Chính phủ và Hướng dẫn số 1891/BGDĐT-GDĐH ngày 11/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Nghị định 116 như trên, Nhà trường yêu cầu:

- Sinh viên đăng ký nguyện vọng theo nhóm địa phương đặt hàng hoặc được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ (mẫu đơn 01 – Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt).

- Sinh viên có nhu cầu tự túc kinh phí thì đóng học phí theo quy định chung của Nhà trường (mẫu đơn 02- Đơn đăng kí không hưởng chế độ theo nghị định 116).

PS: Hiện tại 2 mẫu đơn đã gửi kèm giấy báo trúng tuyển cho tất cả các thí sinh hệ sư phạm trúng tuyển.