1. Thành phần:

- Đại biểu ngoài trường (có giấy mời).

- Kính mời Đảng uỷ, Hội đồng Trường.

- Ban Giám hiệu.

- Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên.

- Đại diện lãnh đạo và Trợ lý công tác HSSV của các trường, viện, khoa.

- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách chế độ học bổng, trợ cấp cho HSSV các đơn vị: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên.

- Toàn thể HSSV được nhận học bổng tài trợ đợt 3, năm học 2022 - 2023.

- HSSV, thành viên các đội tham gia chương trình Giao lưu văn hoá.

2. Thời gian: Từ 19h00’ ngày 27 tháng 11 năm 2022 (tối Chủ nhật).

3. Địa điểm: Hội trường A Trường Đại học Vinh.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định cấp học bổng để thông báo, quán triệt HSSV có mặt đầy đủ, đúng giờ; trang phục, phù hiệu theo quy định. Đồng thời, triển khai và đôn đốc thành phần đại biểu của đơn vị biết để tham dự chương trình đầy đủ, đúng giờ.

20221125_thong_tri_trieu_tap.pdf