1. Các loại học bổng, số suất và mức học bổng

1.1. Học bổng tài trợ của TS. Nguyễn Mai Chinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo GBI với tổng giá trị là 100 triệu đồng. Trong đó, Nhà tài trợ đã xét cấp 01 suất học bổng toàn phần trị giá 60 triệu đồng và 04 suất học bổng mỗi suất 05 triệu đồng. Nhà trường tiếp tục xét trao 05 suất, mỗi suất 04 triệu đồng.

1.2. Học bổng của TS. Trịnh Xuân Hải, Chủ tịch HĐQT ASG Group cấp 10 suất, mỗi suất 02 triệu đồng.

1.3. Học bổng tài trợ kêu gọi dịp Khai giảng năm học 2022-2023: Xét trao 145 suất, mỗi suất 01 triệu đồng.

1.4. Học bổng tài trợ thông qua Giải Quần vợt Trường Đại học Vinh mở rộng năm 2022: Xét trao 50 suất, mỗi suất 01 triệu đồng.

2. Đối tượng, điều kiện xét cấp học bổng

2.1. Đối tượng: HSSV hệ chính quy có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện.

2.2. Thứ tự ưu tiên:

- HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, ốm đau phải điều trị dài ngày; HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, không có người đỡ đầu chính thức, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Riêng học bổng của TS. Nguyễn Mai Chinh ưu tiên cho sinh viên con mồ côi cả cha lẫn mẹ khoá 63;

- HSSV gia đình gặp rủi ro đột xuất, khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, thảm họa môi trường...

- HSSV là người khuyết tật thuộc hộ nghèo và cận nghèo;

- HSSV thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số hoặc sống ở vùng đặc biệt khó khăn;

- HSSV mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động

để nuôi sống gia đình;

- Các đối tượng HSSV có hoàn cảnh khó khăn khác...

1.3. Điều kiện xét cấp học bổng:

- Trong kỳ xét học bổng, sinh viên phải đảm bảo đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu/1 học kỳ theo quy định (không yêu cầu điều kiện này đối với sinh viên khoá 63).

- Xếp loại rèn luyện/hạnh kiểm đạt từ khá trở lên.

- Trong năm học 2022 - 20223 HSSV chưa nhận học bổng tài trợ nào.

- Không vi phạm pháp luật, không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

- Được các trường thuộc và trực thuộc, các khoa, viện (gọi chung là các đơn vị) đề nghị xét trao và có hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

3. Phân bổ chỉ tiêu dự xét

TT

Khoa/Viện/Trường trực thuộc

Suất 4 triệu đồng

 

Suất 2 triệu đồng

Suất 1 triệu đồng

1

Trường Kinh tế

0

02

42

2

Trường Sư phạm

0

02

42

3

Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

02

1

18

4

Viện Kỹ thuật & Công nghệ

02

02

35

5

Viện Công nghệ Hóa, Sinh - Môi trường

0

1

8

6

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

0

1

9

7

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

0

1

25

8

Khoa Xây dựng

01

1

8

9

Khoa Giáo dục Thể chất

0

1

4

10

Khoa Giáo dục Quốc phòng

0

1

3

11

Trường THPT Chuyên

0

0

4

12

Trường Tiểu học, THCS, THPT thực hành

0

0

2

Tổng cộng

5

13

200

4. Quy trình và hồ sơ xét duyệt

4.1. Quy trình:

- Các đơn vị thông báo cho HSSV được biết về đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu,  quy trình xét cấp học bổng tài trợ.

- Tổ chức xét duyệt từ lớp, đơn vị; Hội đồng chế độ chính sách của từng đơn vị tổ chức họp xét và lập danh sách, biên bản đề nghị xét cấp học bổng gửi về Trường (qua đơn vị đầu mối là Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp (DV, HTSVQHDN)).

- Trung tâm DV, HTSVQHDN tập hợp danh sách, hồ sơ trình Hội đồng Chế độ

sách cho người học họp xét, tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành quyết định cấp học bổng và tổ chức cấp phát cho HSSV theo quy định.

4.2. Hồ sơ dự xét:

- Tờ khai của HSSV (theo mẫu gửi kèm công văn này), có xác nhận của các đơn vị;

- Bản sao các giấy tờ xác minh hoàn cảnh theo quy định (sau khi Hội đồng chế độ chính sách cho người học họp xét, hồ sơ này sẽ được trả về lưu lâu dài tại đơn vị):

+ Đối với HSSV thuộc các đối tượng đã được hưởng chế độ chính sách tại Trường thì có xác nhận của các đơn vị qua kiểm tra hồ sơ; không để HSSV phải nạp thêm giấy tờ và đi lại phiền hà.

+ Đối với HSSV chưa được hưởng các chế độ chính sách (chưa có hồ sơ ưu tiên, hồ sơ hoàn cảnh khó khăn tại Trường) thì nộp bản sao giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với các đối tượng dự xét.

- Biên bản họp xét kèm theo danh sách HSSV được đề nghị có xác nhận của lãnh đạo các đơn vị. Danh sách HSSV được xếp theo thứ tự ưu tiên theo đối tượng và gồm các cột: TT, họ và tên, ngày sinh, lớp, ngành/khoa, hoàn cảnh, hộ khẩu thường trú (tỉnh), kết quả học tập, rèn luyện (năm học 2021-2022) hoặc kết quả tuyển sinh năm 2022), điện thoại liên hệ, ghi chú (có hồ sơ kèm theo hay đã có hồ sơ lưu tại đơn vị…).

5. Thời giạn nhận danh sách, hồ sơ

- Thời hạn nhận danh sách, hồ sơ: 10h00, ngày 24/11/2022 (thứ Năm);

- Dự kiến trao học bổng vào 19h00 ngày 27/11/2022 tại Hội trường A Trường Đại học Vinh.

Yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

don_xet_hb.doc

20221117_cong_van_trien_khai.pdf