Quyết định

Về việc thành lập Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường ĐHSP Vinh thành Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-ĐHV ngày 22/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp và Viện trưởng Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường Trường Đại học Vinh gồm 14 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường có trách nhiệm xây dựng quy chế để tổ chức hoạt động và kết nối cựu học viên, sinh viên Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc Cựu học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trưởng các đơn vị: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp; Phòng Công tác chính trị và học sinh sinh viên; Phòng Hành chính Tổng hợp; Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường; Trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC VIÊN, SINH VIÊN VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA SINH - MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số: 2279/QĐ-ĐHV ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Khóa, lớp, ngành

Đơn vị công tác

Chức danh, chức vụ

Vai trò

1

Trần Hồng Thắng

48K CNTP

Công ty Cổ phần Diana Unichaem, Hà nội

Phụ trách kinh doanh

Trưởng ban

2

Lê Thạc Hùng

47K CNTP

Sở Công thương tỉnh Nghệ An

Quản lý thị trường

Phó Trưởng ban

3

Lê Khoa

49K CNTP

Công ty TNHH Một thành viên Masan miền Bắc

Quản lý chất lượng

Phó Trưởng ban

4

Hoàng Hà Nam

48B KHMT

Phòng Hành chính Tổng hợp Trường Đại học Vinh

Chuyên viên

Thư ký

5

Trần Thị Như Quỳnh

44B Sinh

Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào Trường Đại học Vinh

Chuyên viên

Thành viên

6

Nguyễn Thị Thanh Nga

47K CNTP

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An

Phụ trách bộ phận thử nghiệm

Thành viên

7

Hoàng Văn Thành

47K CNTP

Công ty TNHH Một thành viên Masan miền Bắc

Nhân viên

Thành viên

8

Ninh Tiến Anh

47B KHMT

UBND huyện Quế Phong

Phó chánh Văn phòng

Thành viên

9

Phan Thị Thúy

49B KHMT

Trung tâm Nội trú Trường Đại học Vinh

Chuyên viên

Thành viên

10

Trần Huy Hoàng

50K CNTP

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Quốc tế - Tập đoàn TH

Cán bộ mua hàng

Thành viên

11

Nguyễn Đại Thắng

53K2 CNTP

Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam

Kỹ thuật viên

Thành viên

12

Thái Thị Khánh Hòa

54K2 CNTP

Big C Vinh

Nhân viên bán hàng

Thành viên

13

Lê Duy Hùng

54K3 CNTP

Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu, Hà nội

Nhân viên

Thành viên

14

Nguyễn Hữu Phi

55B2 KHMT

Công ty Du học Thanh Giang Nghệ An

Nhân viên

Thành viên

Ấn định danh sách gồm: 14 thành viên

quyet_dinh_thanh_lap_ds_bll.pdf