1. Đối với những sinh viên chỉ học lại 01 hoặc 02 học phần GDQP&AN thì nhà trường cho phép sinh viên được học ghép trong các đợt học chính và không phải thực hiện chế độ ăn, ở tập trung theo quy định. Sinh viên được cấp phát quân trang, quân phục gồm: 01 bộ quần áo K03, 01 mũ tai bèo, 01 giây lưng, 01 đôi dày, 01 ba lô và 01 áo ấm (vào các đợt học mùa đông). Sinh viên làm đơn đăng ký học và chuyển cho bộ phận xử lý học vụ (Phòng Đào tạo) để được bố trí lịch học.

Kinh phí khấu hao và giặt là quân trang quân phục thực hiện như sau:

Số học phần

Mùa hè

Mùa đông

01 học phần

65.000 đồng/sinh viên

100.000 đồng/sinh viên

02 học phần

95.000 đồng/sinh viên

150.000 đồng/sinh viên

2. Đối với những sinh viên có nguyện vọng học cùng lúc cả 03 học phần GDQP&AN thì nhà trường không bố trí học ghép trong các đợt học chính mà chỉ tiếp nhận, bố trí trong kỳ hè. Sinh viên căn cứ Kế hoạch tổ chức học phần GDTC, GDQP&AN kỳ hè hàng năm của nhà trường để đăng ký học theo quy định.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan thông báo cho sinh viên được biết và chỉ đạo các bộ phận trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên.