1. Thời gian, địa điểm tổ chức

1.1. Thời gian: 01 buổi, từ 19h00’, ngày 04/12/2020 (thứ Sáu).

1.2. Địa điểm:   Hội trường A Trường Đại học Vinh.

2. Đối tượng, số lượng tham dự

2.1. Đại biểu khách mời:

- Đại diện lãnh đạo nhà trường và các đơn vị liên quan;

- Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội sinh viên trường;

- Bí thư các Đoàn viện, Liên chi đoàn; Liên Chi hội trưởng sinh viên các khoa, viện;

- Toàn bộ học viên lớp Khởi sự Doanh nghiệp năm 2020;

- Cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên quan tâm đến chương trình.

2.2. Sinh viên điều động:

TT

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1.

Khoa Kinh tế

100 SV

 

2.

Khoa Luật

80 SV

3.

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

80 SV

4.

Khoa Giáo dục

80 SV

4.

Viện KHXH&NV

50 SV

5.

Viện Sư phạm Tự nhiên

50 SV

6.

Viện Sư phạm Xã hội

50 SV

7.

Viện Kỹ thuật và Công nghệ

50 SV

8.

Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường

50 SV


3. Phân công thực hiện

3.1. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp:

- Là đầu mối liên hệ, kết nối với diễn giả phối hợp xây dựng và tổ chức chương trình.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan truyền thông và điều động sinh viên tham gia; chuẩn bị các cơ sở vật chất, các ấn phẩm truyền thông, điều hành chương trình.

3.2. Phòng Quản trị và Đầu tư:

- Chuẩn bị Hội trường A, hệ thống âm thanh, ánh sáng cho các hoạt động.

- Phối hợp làm tốt công tác vệ sinh trước và sau chương trình.

3.3. Các Viện, Khoa và các đơn vị liên quan:

- Tuyên truyền sâu rộng để sinh viên được biết và đăng ký tham gia.

- Chịu trách nhiệm lựa chọn, điều động sinh viên tham gia chương trình; lập và gửi danh sách về Trường (qua Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp) trước 16h00’ ngày 04/12/2020, bản mềm danh sách gửi qua email: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn.

- Phân công cán bộ điều động, quản lý sinh viên trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

3.5. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các liên chi đoàn, liên chi hội sinh viên

- Phối hợp tuyên truyền sâu rộng để đoàn viên, thanh niên được biết và đăng ký tham gia.

- Cử cán bộ tham dự chương trình.

Mọi thông tin đề nghị trực tiếp liên hệ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, điện thoại: 0238.3733666 hoặc 0948.521266 (chuyên viên Hồ Thị Dung).

Nhà trường yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.