QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên Khoa Giáo dục Quốc phòng            

Trường Đại học Vinh

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường ĐHSP Vinh thành Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-ĐHV ngày 22/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh  ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp và Trưởng Khoa Giáo dục Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên Khoa Giáo dục Quốc phòng Trường Đại học Vinh gồm 13 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên Khoa Giáo dục Quốc phòng có trách nhiệm xây dựng quy chế để tổ chức hoạt động và kết nối cựu học viên, sinh viên Khoa Giáo dục Quốc phòng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc Cựu học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trưởng các đơn vị: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp; Phòng Công tác chính trị Học sinh, sinh viên; Phòng Hành chính Tổng hợp; Khoa Giáo dục Quốc phòng; Trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC VIÊN, SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

(Kèm theo Quyết định số: 2437/QĐ-ĐHV ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Khóa, lớp, ngành

Đơn vị công tác

Chức danh, chức vụ công tác

Vai trò

1

Lê Anh Thơ

45A GDQP

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường

Trưởng ban

2

Hoàng Văn Oánh

46A GDQP

Khoa Quân sự Vũ trang - TDTT, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2

Giảng viên

Phó Trưởng ban

3

Hồ Chí Quý

47A GDQP

Khoa Cơ bản, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Giảng viên

Phó Trưởng ban

4

Nguyễn Ngọc Quyến

46A GDQP

Trung tâm DV, HTSV và QHDN, Trường Đại học Vinh

Chuyên viên

Thư ký

5

Phan Xuân Duy

45A GDQP

Trường THPT Cao Thắng, Hà Tĩnh

Bí thư Đoàn trường

Thành viên

6

Nguyễn Xuân Thanh

45A GDQP

Phòng Giao dịch VPBank Nghĩa Đàn, Nghệ An

Nhân viên

Thành viên

7

Nguyễn Văn Thanh

45A GDQP

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tại Hà Nội

Bí thư Chi bộ Khoa

Thành viên

8

Nguyễn Trung Phương

45VB2 GDQP

Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

UV BCH Đảng bộ, Tổ trưởng

Thành viên

9

Lê Như Hưng

45 VB2 GDQP

Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa

Giáo viên

Thành viên

10

Trần Ngọc Bản

48A GDQP

Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Hà Tĩnh

Giảng viên

Thành viên

11

Trần Ngọc Hùng

49A GDQP

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Nghệ An

Phó BT Đoàn trường

Thành viên

12

Nguyễn Minh Quyết

52A GDQP

Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Vinh

Giảng viên

Thành viên

13

Lưu Văn Mạnh

54A GDQP

Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Vinh

Giảng viên

Thành viên

Ấn định danh sách gồm: 13 thành viên

quyet_dinh_thanh_lap_va_bll.pdf