Chương trình chi tiết xem ở file đính kèm

20201124_chuong_trinh_chuan.docx