Danh sách xem ở file đính kèm:

danh_sach_hssv_duoc_trao_hbdh_2019.xlsx