1.  Tên gọi và địa chỉ của Trung tâm

- Tên tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo liên tục và chuyển giao khoa học công nghệ, dịch vụ giáo dục Trường Đại học Vinh.

- Tên bằng tiếng Anh: Vinh University Center for Continuing Training, Science and Technology Transfer and Educational Services

- Địa chỉ của Trung tâm: số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Website: www.daotaolientuc.vinhuni.edu.vn. 

- Email: daotaolientuc@vinhuni.edu.vn

2. Vị trí pháp lý

- Trung tâm Đào tạo liên tục và chuyển giao khoa học công nghệ, dịch vụ giáo dục (gọi tắt là Trung tâm Đào tạo liên tục), được thành lập theo Quyết định số 2298/QĐ-ĐHV ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

- Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán phụ thuộc Trường Đại học Vinh.

- Trung tâm chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; được tổ chức và hoạt động theo cơ chế đơn vị phụ thuộc, tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng.

3. Sứ mạng

Kết nối khả năng đào tạo của nhà trường với nhu cầu người học; thúc đẩy hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp nhằm phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

4. Tầm nhìn

Xây dựng Trung tâm trở thành địa chỉ tin cậy của người học và các đối tác; là đơn vị đào tạo ngắn hạn, hợp tác chuyển giao khoa học, công nghệ, dịch vụ giáo dục có danh tiếng và uy tín cao. Phát triển toàn diện trung tâm về đội ngũ công tác, chất lượng phục vụ, hiệu quả hoạt động. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế khoa học của Nhà trường.

5. Nguyên tắc hoạt động

Tạo nguồn thu từ các hoạt động hợp tác đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và các dịch vụ giáo dục trên nguyên tắc tự cân đối chi phí hoạt động.

6.  Chức năng

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng nhà trường trong các lĩnh vực: Khai thác, tổ chức thực hiện và điều phối các hoạt động về quảng bá, hỗ trợ tuyển sinh các hệ đào tạo; Là đầu mối hợp tác giữa Trường Đại học Vinh với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về đào tạo, liên kết đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ, tài trợ học bổng, tiếp nhận thực tập, giới thiệu việc làm, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp nhằm mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; Tổ chức các dịch vụ sự kiện và các hoạt động dịch vụ liên quan khác theo quy định của pháp luật.

7.  Nhiệm vụ

- Là đầu mối hợp tác giữa Trường Đại học Vinh với các địa phương, khu kinh tế, khu công nghiệp và doanh nghiệp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, cung ứng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tư vấn, hội thảo, hội nghị trao đổi kinh nghiệm, định hướng nghề nghiệp, tuyển dụng và các hoạt động truyền thông nhằm kết nối sinh viên với các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng.

- Tìm kiếm, kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng phối hợp tham gia, tổ chức các hoạt động tài trợ học bổng, trợ cấp cho HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng và phát triển “Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh”.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện việc liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng mạng lưới các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ công tác thực hành, thực tế chuyên môn, thực tập nghề cho sinh viên. Tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của sinh viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng về hoạt động thực tập nghề, chư­ơng trình, nội dung và phương pháp đào tạo nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp triển khai đề tài, dự án, hoạt động hợp tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành; các ngôn ngữ: tiếng Anh, Pháp, Nga, Nhật, Trung, Hàn… các cấp độ; Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tuyển sinh, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ tiếng Anh: A1, A2, B1, B2, C1, C2, TOEIC, IELTS, TOEFL, FCE và các chứng chỉ quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu các đối tượng người học.

- Tổ chức nghiên cứu, đào tạo, cấp chứng chỉ tin học cho HSSV, cán bộ và các đối tượng khác có nhu cầu.

- Tổ chức đào tạo, bổ túc kiến thức, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận đáp ứng nhu cầu của người học như: Kế toán tổng hợp, Kế toán thuế, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán trưởng; Quản lý giáo dục, Nghiệp vụ sư phạm…

- Phối hợp các đơn vị trong và ngoài Trường tổ chức đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng sống, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp phục vụ học sinh, sinh viên.

- Phối hợp, ký hợp đồng với các đối tác, doanh nghiệp nhằm khảo sát, xác định nhu cầu và tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn phục vụ người học.

- Chủ trì trong việc tổ chức các hoạt động dịch vụ giáo dục, đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ như: phòng họp, hội nghị, chương trình, phần mềm, tổ chức sự kiện và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.