TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC & HỢP TÁC CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, DỊCH VỤ GIÁO DỤC
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0383)733.666.Fax: (0383)855.269 Email: daotaolientuc@vinhuni.edu.vn

BAN GIÁM ĐỐC:326

Họ và tên, chức vụ

Điện thoại

Email

Giám đốc: TS. Trần Tú Khánh. 0904.668.899 khanhtt@vinhuni.edu.vn
Phó Giám đốc: ThS. Lê Công Đức 0902.169.799 duclc@vinhuni.edu.vn

TỔ HÀNH CHÍNH. SỐ MÁY LẺ: 326

Tổ trưởng: Đoàn Văn Minh 0914.530.999 doanminh@vinhuni.edu.vn

TỔ ĐÀO TẠO. SỐ MÁY LẺ: 398

Tổ trưởng: ThS. Ngô Đức Nhàn 0904.395.625 ngoducnhandhvinh@gmail.com
Tin học: ThS. Nguyễn Thanh Sơn 0983.799.233 ntson@vinhuni.edu.vn
Quản lý chứngchỉ: CN Phan Thị Thủy 0915.396.342 phanthuydhv@gmail.comTỔ DỊCH VỤ. 389

Tổ trưởng: ThS. Phạm Tiến Đông. 0972.558.676 dongpt@vinhuni.edu.vn
 Quản lý dịch vụ: Phạm Hồng Sơn0165.597.7789sonfly1086@gmail.com