1. Tên chương trình: Kế toán thuế

2.  Số tiết: 60

3. Đối tượng học

- Cán bộ đang công tác tại bộ phận kế toán ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

- Cán bộ đang công tác tại các bộ phận quản lý doanh nghiệp hoặc bộ phận kinh doanh

- Học sinh, sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp các nghành khác nay có nhu cầu  trang bị nghiệp vụ kế toán thuế.

4.  Thời gian đào tạo: 2 tháng

5.  Điều kiện tiên quyết: đã học xong chương trình Kế toán viên

6.  Mục tiêu

Trang bị kiến thức, kĩ năng nghiệp vụ kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp do Nhà nước ban hành và áp dụng mới nhất hiện nay. Khóa học sẽ cung cấp những kiến thức căn bản về thuế và kế toán các sắc thuế; giúp cho người được đào tạo biết được phương pháp hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.

      Khi kết thúc khóa học, học viên có thể làm kế toán thuế, lập các báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân…

7.  Mô tả vắn tắt nội dung

Môn học cung cấp cho người học có kiến thức căn bản về kế toán các sắc thuế; giúp cho người được đào tạo biết được phương pháp hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.

8. Nội dung chi tiết của học phần (bố trí theo thời gian cụ thể)

 Chương 1: Kế toán thuế xuất nhập khẩu (LT/BT: 6/4)

 1.1. Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu

            1.1.1. Khái niệm

            1.1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế

            1.1.3. Phương pháp tính thuế

1.2. Kế toán thuế xuất nhập khẩu

            1.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng

            1.2.2. Phương pháp hạch toán

 Chương 2: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt(LT/BT: 8/4)

 2.1. Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt

            2.1.1. Khái niệm

            2.1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế

            2.1.3. Phương pháp tính thuế

2.2. Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

            1.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng

            1.2.2. Phương pháp hạch toán

2.3. Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt

 Chương 3: Kế toán thuế giá trị gia tăng(LT/BT: 10/4)

  3.1. Tổng quan về thuế giá trị gia tăng

            3.1.1. Khái niệm

            3.1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế

            3.1.3. Phương pháp tính thuế

3.2. Kế toán thuế giá trị gia tăng

            3.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng

            3.2.2. Phương pháp hạch toán

3.3. Báo cáo thuế giá trị gia tăng

Chương 4: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp(LT/BT: 10/4)

 4.1. Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp

            4.1.1. Khái niệm

            4.1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế

            4.1.3. Phương pháp tính thuế

4.2. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

            4.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng

            4.2.2. Phương pháp hạch toán

4.3. Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp

Chương 5: Kế toán thuế thu nhập cá nhân(LT/BT: 6/4)

  5.1. Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân

            5.1.1. Khái niệm

            5.1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế

            5.1.3. Phương pháp tính thuế

5.2. Kế toán thuế thu nhập cá nhân

            5.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng

            5.2.2. Phương pháp hạch toán

5.3. Báo cáo thuế thu nhập cá nhân

  

Hình thức tổ chức dạy học

Nội dung

Ghi chú

Tuần 1

Lý thuyết, bài tập

1.1. Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế

1.1.3. Phương pháp tính thuế

1.2. Kế toán thuế xuất nhập khẩu

1.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng

1.2.2. Phương pháp hạch toán

 

Tuần 2

Lý thuyết, Bài tập

2.1. Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế

2.1.3. Phương pháp tính thuế

2.2. Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

1.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng

1.2.2. Phương pháp hạch toán

2.3. Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt

 

 

 

Tuần 3

 

Lý thuyết, Bài tập, Thi

3.1. Tổng quan về thuế giá trị gia tăng

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế

3.1.3. Phương pháp tính thuế

3.2. Kế toán thuế giá trị gia tăng

3.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng

3.2.2. Phương pháp hạch toán

 

Tuần 4

Lý thuyết, Bài tập

3.3. Báo cáo thuế giá trị gia tăng

Bài tập

 

 

Tuần 5

 

Lý thuyết, Bài tập

4.1. Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế

4.1.3. Phương pháp tính thuế

4.2. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

4.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng

4.2.2. Phương pháp hạch toán

 

Tuần 6

Lý thuyết, Bài tập

4.3. Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài tập

 

 

Tuần 7

Lý thuyết, Bài tập

5.1. Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân

5.1.1. Khái niệm

5.1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế

5.1.3. Phương pháp tính thuế

5.2. Kế toán thuế thu nhập cá nhân

5.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng

5.2.2. Phương pháp hạch toán

5.3. Báo cáo thuế thu nhập cá nhân

 

Tuần 8

Lý thuyết, Bài tập, Thi

Ôn tập toàn bộ chương trình

Bài tập

Thi kết thúc