1. Mục đich, yêu cầu

- Bồi dưỡng đội ngũ sinh viên Trường Đại học Vinh có định hướng trở thành đội ngũ doanh nhân trong tương lai; trang bị cho các em các kiến thức, kỹ năng để quản lý, điều hành doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả thông qua tổ chức bồi dưỡng tập huấn các kiến thức cơ bản về Khởi sự doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế khu vực và thế giới;

- Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

- Tổ chức an toàn, hiệu quả, đúng kế hoạch và tiến độ quy định.

2. Nội dung

- Cung cấp cho sinh viên các nội dung liên quan đến chủ đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay; các cơ chế, chính sách hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp:

+ Xu hướng, nội dung, mục đích và các chính sách trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

+ Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh;

+ Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp;

+ Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp...

- Cung cấp các kiến thức, kỹ năng lập dự án, thuyết trình bảo vệ dự án và tìm kiếm nhà đầu tư cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

3. Đăng ký tham gia

- Đăng ký: Các khoa, viện đăng ký tập trung tại Trợ lý quản lý HSSV; Trợ lý lập danh sách chuyển về Nhà trường (danh sách gồm: STT, họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, lớp, điện thoại liên hệ). Cán bộ, học viên, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh.

- Thời hạn đăng ký: 16h00’ ngày 06/12/2018.

- Đầu mối liên hệ: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1 nhà A0 Trường Đại học Vinh, điện thoại: 02 38 37 33 666, email: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn; cán bộ phụ trách: chuyên viên Nguyễn Ngọc Quyến, điện thoại: 0903.243586.