Quyết định 

về việc thành lập Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên - Trường Đại học Vinh

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường ĐHSP Vinh thành Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-ĐHV ngày 22/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp và Viện trưởng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên Trường Đại học Vinh gồm 07 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên có trách nhiệm xây dựng quy chế để tổ chức hoạt động và kết nối Cựu học viên, sinh viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc Cựu học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trưởng các đơn vị: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp; Phòng Công tác chính trị và học sinh sinh viên; Phòng Hành chính - Tổng hợp; Viện Nông nghiệp và Tài nguyên; Trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC VIÊN, SINH VIÊN VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

(Kèm theo Quyết định số: 1911/QĐ-ĐHV ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Khóa, lớp, ngành

Đơn vị công tác

Chức danh, chức vụ

Vai trò

1

Phan Thanh Tùng

44K Nông học

Chi cục Trồng trọt và BVTV Nghệ An

Phó Trưởng phòng Trồng trọt

Trưởng ban

2

Nguyễn Xuân Chiến

43C2 Nuôi trồng thủy sản

Công ty Cargill Việt Nam, chi nhánh Nghệ An

Giám đốc vùng

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Hồ Phước

49K Khuyến nông

Tỉnh Đoàn Nghệ An

Phó Ban thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị

Thư ký

4

Nguyễn Tiến Phương Lợi

49K2 Nuôi trồng thủy sản

Công ty Quốc tế Biotech

Giám đốc

Thành viên

5

Nguyễn Đức Hoàng

53B Kinh tế Nông nghiệp

UBND Huyện Nam Đàn

Chuyên viên

Thành viên

6

Nguyễn Phương Cường

52K3 Quản lý đất đai

Huyện Đoàn Thanh Chương

Chuyên viên

Thành viên

7

Đậu Đình Cường

50K QL TN và MT

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Phó Trưởng phòng

Thành viên

Ấn định danh sách gồm: 07 thành viên

vien_nong_nghiep_va_tai_nguyen.doc

quyet_dinh_va_danh_sach_bll_nganh_qldd.pdf

quyet_dinh_va_ds_bll_nganh_quan_ly_tnandmt.pdf