Quyết định về việc thành lập Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên khoa Xây dựng

Trường Đại học Vinh

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường ĐHSP Vinh thành Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-ĐHV ngày 22/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp và Trưởng khoa Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên khoa Xây dựng Trường Đại học Vinh gồm 07 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên khoa Xây dựng có trách nhiệm xây dựng quy chế  để tổ chức hoạt động và kết nối Cựu học viên, sinh viên khoa Xây dựng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc Cựu học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trưởng các đơn vị: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp; Phòng Công tác chính trị và học sinh sinh viên; Phòng Hành chính - Tổng hợp; Trưởng  khoa Xây dựng; Trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC VIÊN, SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

(Kèm theo Quyết định số: 1910/QĐ-ĐHV ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Khóa, lớp, ngành

Đơn vị công tác

Chức danh, chức vụ

Vai trò

1

Nguyễn Tư Hải Phong

50K3 KT Xây dựng

Huyện Đoàn Thanh Chương

Phó Bí thư

Trưởng ban

2

Trần Điệp Anh

48K1 KT Xây dựng

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Gia Phạm. Số 45 Quang Trung, TP Vinh

Trưởng ban Dự án

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Hữu Cường

43C1 KT Xây dựng

Khoa Xây dựng- Trường Đại học Vinh

Giảng viên

Phó Trưởng ban

4

Nguyễn Mạnh Hiếu

46K2 KT Xây dựng

Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hoàng Đức

Cán bộ kỹ thuật

Thư ký

5

Phạm Bá Thành

51K3KT Xây dựng

UBND Huyện Thanh Chương

Chuyên viên

Thành viên

6

Phan Văn Long

47K2 KT Xây dựng

Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh

Giảng viên

Thành viên

7

Nguyễn Ngọc Thanh

45K2 KT Xây dựng

Công ty CP Quản lý và Phát triển Xây dựng Việt Nam

Cán bộ kỹ thuật

Thành viên

Ấn định danh sách gồm: 07 thành viên

quyet_dinh_thanh_lap_va_danh_sach_bll_khoa_xay_dung.pdf