Quyết định về việc thành lập Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên khoa Luật

Trường Đại học Vinh

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường ĐHSP Vinh thành Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-ĐHV ngày 22/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp và Trưởng khoa Luật,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên khoa Luật Trường Đại học Vinh gồm 15 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên khoa Luật có trách nhiệm xây dựng quy chế để tổ chức hoạt động và kết nối Cựu học viên, sinh viên khoa Luật; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc Cựu học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trưởng các đơn vị: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp; Phòng Công tác chính trị và học sinh sinh viên; Phòng Hành chính - Tổng hợp; Trưởng  khoa Luật; Trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC VIÊN, SINH VIÊN KHOA LUẬT- TRƯỜNG ĐH VINH

(Quyết định số: 1913/QĐ-ĐHV ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh)

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Khóa, lớp, ngành

Đơn vị công tác

Chức danh, chức vụ

Vai trò

1

Hồ Trọng Hữu

49B1 Luật học

Khoa Luật- Trường Đại học Vinh

Giảng viên

Trưởng ban

2

Lê Anh Tuấn

54B5 Luật học

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu

Chuyên viên

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Hữu Sơn

49B2 Luật học

Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An

Chuyên viên

Phó Trưởng ban

4

Cao Thị Ngọc Yến

49B2 Luật học

Khoa Luật- Trường Đại học Vinh

Giảng viên

Thư ký

5

Hồ Xuân Bảy

CH24A LL&LSNN&PL

UBND tỉnh Nghệ An

Phó chánh Văn phòng

Thành viên

6

Mai Chiến Thắng

CH24ALL&LSNN&PL

Công an tỉnh Nghệ An

Trưởng phòng Thanh tra

Thành viên

7

Phan Thị Gấm Hoa

CH24ALL&LSNN&PL

Phòng Tư Pháp, UBND Thành phố Vinh

Chuyên viên

Thành viên

8

Nguyễn Tiến Sỹ

48B2 Luật học

Chi cục Kiểm lâm cơ động số 1 -Thanh Hóa

Chuyên viên

Thành viên

9

Nguyễn Tiến Mạnh

50B3 Luật học

TAND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Thư ký

Thành viên

10

Nguyễn Thị Vân Anh

50B2 Luật học

Đảng uỷ phường Hưng Phúc, TP Vinh

Phó chủ nhiệm UBKT ĐU

Thành viên

11

Lê Anh Đức

53B5 Luật học

Viện KSND tỉnh Đắc Lăk

Chuyên viên

Thành viên

12

Hồ Sỹ Hoàng

54B2 Luật kinh tế

Cán bộ tại UBND huyện Anh Sơn

Chuyên viên

Thành viên

13

Phạm Anh Vũ

54B4 Luật kinh tế

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Giảng viên

Thành viên

14

Nguyễn Quang Bình

48B1 Luật học

TAND Thành phố Vinh

Thư ký

Thành viên

15

Phan Thế Ngàn

51B1 Luật học

Tòa án Quân sự Quân khu 4

Thư ký

Thành viên

Ấn định danh sách gồm: 15 thành viên

quyet_dinh_thanh_lap_va_danh_sach_bll_cuu_hvsv_khoa_luat.pdf