Quyết định về việc thành lập Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên khoa Kinh tế Trường Đại học Vinh 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường ĐHSP Vinh thành Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-ĐHV ngày 22/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp và Trưởng khoa Kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên khoa Kinh tế Trường Đại học Vinh gồm 10 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên khoa Kinh tế có trách nhiệm xây dựng quy chế để tổ chức hoạt động và kết nối Cựu học viên, sinh viên khoa Kinh tế; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc Cựu học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trưởng các đơn vị: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp; Phòng Công tác chính trị và học sinh sinh viên; Phòng Hành chính - Tổng hợp; Trưởng  khoa Kinh tế; Trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC VIÊN, SINH VIÊN KHOA KINH TẾ- TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

(Kèm theo Quyết định số: 1912/QĐ-ĐHV ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Khóa, lớp, ngành

Đơn vị công tác

Chức danh, chức vụ

Vai trò

1

Cao Minh Tú

CH K23A KTCT

UBND tỉnh Nghệ An

Chuyên viên

Trưởng ban

2

Nguyễn Duy Hiệp

48 B5 TCNH

HDBank Nghệ An

Trưởng phòng giao dịch Diễn Châu

Phó Trưởng ban

3

Vũ Mạnh Hoàng

53B2 KTĐT

Công ty TNHH Đặc sản Nghệ Tĩnh

Giám đốc

Phó Trưởng ban

4

Trần Thị Lương

49 Kế toán

Phòng KHTC- Trường Đại học Vinh

Chuyên viên

Thư ký

5

Trần Võ Tiến

K52B6 TCNH

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình

Kế toán

Thành viên

6

Trần Thị Thúy Nga

45 Kế toán

Khách sạn Mường Thanh Phương Đông

Phó Giám đốc

Thành viên

7

Phạm Thành Công

54B4 QTKD

Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City

Nhân viên

Thành viên

8

Đặng Đình Khánh

53B2 TCNH

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Kế toán

Thành viên

9

Nguyễn Thị Thùy

55B3 QTKD

Công ty Bảo hộ lao động LASA

Nhân viên kinh doanh

Thành viên

10

Nguuyễn Thị Cẩm Tú

48 B2 TCNH

ĐH Kinh tế Nghệ An

Giảng viên

Thành viên

Ấn định danh sách gồm: 10 thành viên

quyet_dinh.pdf