Quyết định

Về việc thành lập Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên khoa Giáo dục

Trường Đại học Vinh

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường ĐHSP Vinh thành Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-ĐHV ngày 22/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp và Trưởng khoa Giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên khoa Giáo dục Trường Đại học Vinh gồm 15 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên khoa Giáo dục có trách nhiệm xây dựng quy chế để tổ chức hoạt động và kết nối Cựu học viên, sinh viên khoa Giáo dục; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc Cựu học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trưởng các đơn vị: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp; Phòng Công tác chính trị và học sinh sinh viên; Phòng Hành chính tổng hợp; Khoa Giáo dục; Trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC VIÊN, SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐH VINH

(Kèm theo Quyết định số: 1959/QĐ-ĐHV ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh)

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Khóa, lớp, ngành

Đơn vị công tác

Chức danh, chức vụ

Vai trò

1

Thái Huy Bảo

NCS khóa 1 QLGD

Trường Đại học Sài Gòn

Trưởng phòng TCCB

Trưởng ban

2

Vũ Trọng Đông

37 GDTH

Khoa GDTH Trường ĐH Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giảng viên

Phó Trưởng ban

3

Đào Thị Thanh Điểm

41 GDMN

Phòng GDMN, Sở GD&ĐT Nghệ An

Chuyên viên

Phó Trưởng ban

4

Nguyễn Anh Sơn

42 GDTH

Trường TH Sơn Hòa, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Phó Hiệu trưởng

Thư ký

5

Nguyễn Duy Ngọc

CH21 QLGD

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Chánh Văn phòng

Thành viên

6

Lưu Hồng Uyên

CH 22, đang là NCS ngành QLGD

Phòng GD&ĐT Quận 6, TP Hồ Chí Minh

Trưởng phòng

Thành viên

7

Lê Thị Bình

NCS khóa 3 QLGD

Phòng GD&ĐT Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Trưởng phòng

Thành viên

8

Mai Quốc Tuấn

CH23 QLGD

Trường THPT Krông Pắk, Đăk Lăk

Hiệu trưởng

Thành viên

9

Nguyễn Thị Oanh

36 GDTH

Phòng Nội vụ Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Phó Trưởng phòng

Thành viên

10

Nguyễn Thị Nga

38 GDTH

Phòng GD&ĐT Thành phố Vinh, Nghệ An

Chuyên viên

Thành viên

11

Phan Duy Nghĩa

40 GDTH

Phòng GDTH, Sở GD& ĐT, Hà Tĩnh

Chuyên viên

Thành viên

12

Đỗ Thị Hà

45 GDTH

Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh

Phó Hiệu trưởng

Thành viên

13

Đinh Thị Hằng

46 GDMN

Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh

Giáo viên

Thành viên

14

Nguyễn Thị Thanh Huyền

46 GDMN

Phòng GD&ĐT Yên Thành, Nghệ An

Chuyên viên

Thành viên

15

Trương Minh Ngọc

48 GDMN

Trường MN Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An

Giáo viên

Thành viên

Ấn định danh sách gồm: 15 thành viên

quyet_dinh_thanh_lap_va_danh_sach_bll_4.pdf