- Lịch thi: Ngày 21/01/2017.

- Sinh viên đăng kí thi từ ngày 03/01 đến hết ngày 13/01/2017.

- Nộp lệ phí thi từ ngày 16/01 đến hết ngày 19/01/2017.

- Sinh viên đăng kí thi tại Phòng đăng kí, tầng 1 nhà A0.

- Nộp lệ phí thi, cấp chứng chỉ tại phòng nộp học phí sảnh nhà B2.

- Thông tin chi tiết, liên hệ số điện thoại: 0383.733666 hoặc 0949.785557 (cô Phạm Thị Quỳnh Như); 0917.761289 (cô Lê Thị Hà).