Kết quả chi tiết ở file đính kèm. Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh...), nếu chưa đầy đủ hoặc có sai sót thì liên hệ với Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp (Trung tâm Đào tạo liên tục), tầng 1, nhà A0 để bổ sung, chỉnh sửa trước ngày 24/01/2017. Nếu sinh viên không đính chính, cập nhật thông tin thì Nhà trường không chịu trách nhiệm

File kết quả: ket_qua_b1_ngay_24122016_sv_k54.xls