Chi tiết liên hệ: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, nội dung cụ thể xem ở file đính kèm:
2018704_icogroup_tuyen_dung.doc